På senare år så har Cannabidiol (CBD) på allvar börjat utmana de traditionella behandlingsmetoderna för olika cancerformer. Faktum är att fler cancerpatienter valt att på egen hand införskaffa och "självmedicinera" Cannabidiol, framförallt i oljeform.

Under 2021 nådde man en milstolpe där tre cancerpatienter mäktade med att få igenom ett prejudikat som gjorde det möjligt att på ett lagligt sätt få CBD olja, som extraheras ur marijuana, utskrivet - något som de menar lindrat både deras symtom och lidande.

Företeelsen med att använda sig av CBD olja är dock inte nytt utan har tillämpats runt om i flera regioner och länder under många år. Den största förändringen inom det hela återfinns i USA, där regleringarna kring medicinsk marijuana lättar för varje dag som går.

Inom rikets gränser så är det bara en tidsfråga innan man lättar på de juridiska regleringar som för närvarande råder, framförallt med tanke på den liberala politik som Sverige gjort sig känd för runt om i världen.

Man har genomfört en del kliniska studier av cannabinoider och deras inverkan på behandlingen av diverse cancerformer hos människor, men det hela är dock ytterst begränsat. Den största delen av studierna ska tilläggas, har utförts på djur.

Det amerikanska institutet för cancerforskning - National Cancer Institute - har kunnat visa studier där CBD som extraherats från marijuana kunnat eliminera elakartade tumörer hos flera olika cancerformer.

Som ett direkt resultat av ovanstående så har samma institut valt att offentliggöra information gällande att marijuana kan tillämpas som en lämplig behandlingsmetod vid eliminering av speciella typer av cancerceller.

Det hela har även kunnat bekräftas av flera forskare som, på senare tid genom ett flertal studier, kunnat visa att Cannabinoider i form av CBD, men även den psykoaktiva THC, kunnat förhindra det förlopp inom vilka cancerceller sprids. Man har även kunnat konstatera att visa typer av cancerceller kunde elimineras helt.

Förutom det så har man även konstaterat att Cannabidiol (CBD) kunna skydda celler från att förbli friska och således förhindrat att de muterar till en elakartad cancerform.

Varning:Den Cannabidiol (CBD) som används som ingrediens i våra olika produkter är endast ämnad att användas utvärtes. Vi vill även uppmärksamma dig på att den ej heller får nyttjas som en lämplig ersättning för andra läkemedelsformer. Sist men inte minst så vill vi även uppmärksamma dig på att den utvinns på ett ekologiskt sätt.

Vad är egentligen CBD olja?

Som ett led i att utbilda dig kring Cannabidiol (CBD), THC Tetrahydrocannabinol och andra cannabinoider som utvinns ur industrihampa, cannabis och marijuana så kommer vi i detta kapitel att redogöra för dessa för att göra dig införstådd med vadCBD olja, ellercannabis olja, faktiskt är för något.

Efter att du tagit till dig den information som beskrivs i detta kapitel så kommer du att kunna få dig en mer passande bild kring hur CBD olja är tänkt att nyttjas, där vi även exponerar dig för de vanligaste myterna som kommer från användningen av CBD olja.

För att inleda diskussionen i fråga, låt oss först definiera vad CBD olja faktisk är för något. I korta drag så definieras CBD olja ofta som en form av tillskott, där den absolut vanligaste abbreviationen ter sig i from av hampaolja.

CBD är i själva verket en förkortning av Cannabinol, som naturligt återfinns i industrihampa, cannabis och marijuana. Vid extrahering så mynnar det hela ut i den åtråvärda CBD oljan, som ska tilläggas ofta späs ut med andra oljor, främst på grund av den beska smaken.

Själva växten benämns inom det latinska språket för Cannabis Sativa L och har använts till olika ändamål ända sen begynnelsen. Cannabidiol (CBD) kan skördas i många av världens olika delar, där den framför allt utvinns ur industrihampa.

Dock så har andra regioner lättat på sina restriktioner, framförallt i Portugal som idag tillåter både odling, innehav och nyttjande av både cannabis och marijuana i olika former så länge som de hela handlar om personlig burk.

Den största anledningen till att industrihampa får odlas, skördas och brukas praktiskt tagit okontrollerat i de flesta länder, till skillnad mot cannabis och marijuana, är att den innehåller ytterst små mängder av den narkotikaklassade substansen THC, vilket både cannabis och marijuana är rika på.

THC (tetrahydrocannabinol) bidrar till att producera psykoaktiva effekter, något som innebär att många regioner och länder runt om i världen har valt att narkotikaklassa dem. Å andra sidan så innehåller industrihampa ytterst små mängder av TCH, vilka ej kan framkalla de psykoaktiva effekterna, därav anledningen till att CBD olja produceras främst från just industrihampa.

Det ska även tilläggas att Cannabidiol (CBD, oavsett om den utvinns ur industrihampa, cannabis eller marijuana) har likvärdiga egenskaper, något som gör att effekten blir densamma. Dock så innehåller cannabis och marijuana andra cannabinoider som kan visa sig effektiva vid behandlingar av andra cancerformer, ett ämne som dock faller utanför ramen för denna guide.

Notera:Cannabidiol (CBD) är en av de 140 kemiska föreningar som ofta refereras till som cannabinoider, som återfinns i industrihampa, cannabis och marijuana i varierande mängd, där framförallt THC sticker ut ur mängden (som redan nämnts tidigare).

Det endocannabinoida systemet och cancer

Den svåruttalade definitionen i form av "endocannabinoider" refererar till de ämnen som kan liknas vid de cannabinoider som produceras av hampa, cannabis och marijuana, men som människans kropp har förmågan att framställa på egen hand.

Definitionen av endocannabinoiderna refererar således till kroppens egna cannabinoider och har sina rötter inom det grekiska språket där "endo" betyder “inom” varav de cannabinoider som utvinns från hampa, cannabis och marijuana benämns som fytocannabinoider och "phyto" som översätts till "växt" på den grekiska språket.

Den mänskliga kroppens förmåga att på egen hand accelerera produktionen av endocannabinoiderna i kombination med immunförsvaret samt hjärnas centralnervsystem benämns inom sammanhanget ofta för "det endocannabinoida systemet".

Själva endocannabinoida systemet utgörs i grund och botten av otaliga receptorer som finns spridda över hela kroppen. Dessa receptorer har i sin tur förmåga att binda sig till cannabinoider av olika former, där fytocannabinoider, endocannabinoider och syntetiskt baserade cannabinoider ingår.

Endocannabinoida systemet nyttjar ovannämnda cannabinoider till att reglera den mänskliga kroppens förmåga att besvara attacken från diverse sjukdomar. Det är således föga förvånande att höga nivåer av endocannabinoiderna samt hyperaktiva receptorer kunnat påvisats hos de patienter som drabbats av ett flertal olika former av elakartade tumörer. Det hela gäller specifikt för olika former av elakartade cancerformer.

En teori till varför det hela inträffar är att endocannabinoiderna nyttjas av kroppens försvar till att attackera och försöka eliminera de elakartade cellerna, som ofta förökar sig i en ytterst alarmerande takt.

När endocannabinoiderna inte mäktar med att förhindra spridningen av elakartade cancerceller från att bita sig fast och sprida sig vidare i kroppen, så är det hela ett tecken att det råder en stor obalans i den kropp som drabbats.

Det hela kan i sin tur innebära att immunförsvaret triggas till ett hyperaktivt beteende, något som ska tilläggas kan anses kunna korreleras till att cancerceller tenderar att framkalla de inflammatoriska tillstånd som ofta kan beskådas hos den kropp som drabbats.

Ironiskt nog så får det hela en motsatt effekt, där människokroppen, som ett led i att försöka läka sig själv faktiskt bidrar starkt till att istället (omedvetet) förvärra det nuvarande tillståndet som den drabbade befinner sig i.

Den forskning som utförts på senare tid har kunnat visa att den CBD som utvinns från cannabisolja verkar i form av ett effektivt medel för flera olika tillstånd, där de vanligaste återfinns i from av följande:

Immunhämnande
Antiinflammatoriskt
Immunreglerande

Det hela innebär att cannabinoider som återfinns hos den CBD som extraheras från cannabis kan bidra till att försätta kroppen i ett mer balanserat tillstånd än vad som är fallet för närvarande.

Forskarna anser att Cannabidiol (CBD) kan verka positivt i korrelation med det endocannabinoida systemet när det kommer till bekämpningen av olika typer av elakartade tumörer.

De syntetiska formerna av cannabinoider men även fytocannabinoider som ansvarar för att aktivera den mänskliga kroppens endocannabinoida system, har visat sig vid ett flertal olika studier som genomförts på senare tid, kunna förhindra cancerceller från att sprida sig vidare i kroppen.

Detta kunde uppnås genom att förhindra ett tillstånd som inom sammanhanget benämns för som "tumörangiogenes" vilket i sig syftar till den process där elakartade cancerceller planterar sina egna rötter genom att producera sina helt egna blodkärl.

Dock är inte det allt. Forskarna har nämligen även hittat ett enzym hos cancertumörer, som har i uppgift att eliminera endocannabinoiderna. Något som i sin tur indikerar på att elakartade cancerceller inte gillar förekomsten av endocannabinoiderna i den mänskliga kroppen.

Det hela fastställer det faktum att när forskarna valde att begränsa nivåerna av enzymen i fråga, så kunde man visa att även elakartade tumörer faktiskt växte betydligt långsammare än vad som är fallet annars.

Även om diskussionen hittills överlag har befunnit sig på en positiv nivå när det kommer till endocannabinoiderna så måste vi ändå understryka det faktum att de inte biter lika effektivt på alla typer av cancerformer.

En av teorierna som forskarna presenterat är att cancerformer som initieras i en vävnad där det förekommer en mindre mängd av endocannabinoiderna, är i själva verket betydligt mindre mottagliga när det kommer till Cannabidiol (CBD) och dess förmåga att ta kål på de elakartade cancercellerna.

Obs: Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast förser dig med denna information för att förse dig med en större inblick i vad CDB är och hur det kan användas. Informationen har inget med våra produkter att göra. Raw Organics produkt är endast registrerade som kosmetiska produkter och kan endast användas såsom anges.

Forskning där CBD tillämpats för specifika cancerbehandlingar

Det finns idag flera olika studier som kunnat visa positiva effekter vid behandling av specifika cancerformer. Redan under de tidiga 70-talet så forskades det gällande hur CBD kunde nyttjas som en potentiell behandlingsmetod för olika typer av cancerformer.

Trots att man stötte på motstånd i juridisk form så har enskilda individer på egen hand valt att studera ämnet i fråga, där man kunnat visa påtagliga effekter vid behandling av flera cancerformer, samtidigt som man slipper de psykoaktiva effekterna som återfinns hos THC, vilket för

Lungcancer

en studie från 2011 så fann man att cannabinoider bromsade ökningen av cancerceller hos en allvarligt sjuk patient med lungcancer. Det har även utförts studier på möss där man studerat utvecklingen av de cancerceller som återfinns hos de som drabbats av just lungcancer med lovande resultat.

Leukemi

en studie publicerad i National Center for Biotechnology Information så undersökte man effekterna av den icke-psykoaktiva Cannabidiol CBD och dess inverkan på de celler som återfanns hos de patienter som drabbats av leukemi. Man kunde visa att exponering av cancercellerna för cannabidiol, till en minskning av cellviabilitet samt en påtaglig minskning av tumörer. Man fann att resultaten visar att cannabidiol kan utgöra en lovande och selektiv behandlingsform för leukemi.

Hudcancer

I en av de studier som utförts så hade forskarna som mål att testa hur Cannabidiol (CBD) inverkade på melanoma celler, den i särklass mest aggressiva form av cancerceller som återfinns hos aggressiv hudcancer. Man kunde visa att dessa stimulerades korrekt då en minskning av dessa kunde utmätas, samtidigt som även spridningen begränsades. Det hela visar lovande resultat men kräver dock mer forskning för att kunna stärka validiteten i det hela.

Bröstcancer

Enligt flera studier som utförts inom området för cancerforskning kring Cannabidiol (CBD) så har det visats att CBD har en påtaglig inverkan mot de cancerceller som återfinns hos elakartade brösttumörer. Vid kombinationen av CBD och THC så uppmättes en högre effektivitetsgrad. Dock så bromsades det hela på grund av de psykoaktiva egenskaper som THC utmynnade i.

Urinblåsecancer

Studier som genomförts inom ämnet har kunnat visa att Cannabidiol (CBD) verkar effektivt vid behandling av urinblåsecancer. En annan studie har dessutom visat potential när det kommer till CBD och behandlingen av lymfoblastiska cancerformer som inkluderar bl.a. leukemi och lymfom. Själva effekten uppnås genom att CBD tvingar cancercellerna att eliminera sig själva, ett moment som inom sammanhanget benämnts som apoptos.

Tjocktarmscancer

Det finns en del studier som har kunnat visa att CBD har potential att nyttjas som en lämplig form av behandling för både kolon- och tjocktarmscancer. Framförallt så har man kunnat relatera utvecklingen av elakartade celler hos redan nämnda cancerformerna. Även om det anses vara för tidigt att dra några konkreta slutsatser så visar de preliminära resultaten från studierna positiva prognoser inför framtiden.

Hjärncancer

Det har även utförts en del forskning kring Cannabidiol (CBD) kontra hjärncancer. Flera cannabinoider där även Cannabidiol (CBD) har visat sig vara effektiv. En av de främsta fördelarna som upptäcktes med Cannabidiol, i nyligen publicerade studier, är att CBD visat sig kunna bromsa tillväxten och överlevnaden av så kallade “gliom-celler”.

Ovanstående utgör de cancerformer som det för närvarande utförs flest studier inom. Vi kommer härnäst att även klarlägga hur Cannabidiol (CBD) kan verka när det kommer till andra typer av cancerformer som det forskas betydligt mindre om.övrigt förekommer naturligt i höga halter hos cannabis.

Forskning har även kunnat visa att Cannabidiol (CBD) harförmågan att påverka cancercellernai flera olika stadier. Ett flertal studier har tydligt visat att CBD innehar förmågan att påtvinga en "själv-eliminering" av cancercellerna, genom att förändra deras förmåga att samverka med varandra.

Härnäst så kommer vi att gå in närmare på de typer av cancerformer som omfattats av nyligen publicerade studier, där Cannabidiol spelat en viktig roll för att du ska få en djupare förståelse för det hela, samt kunna bilda dig en egen objektiv uppfattning kring det hela.

Vi sammanfattar de olika typer av cancerformer som vi kommer täcka senare i kapitlet och diskuterar på en mer övergripande plan där vi relaterar till respektive studie som visat korrelationen mellan CBD och cancerformen i fråga:

Lungcancer
Leukemi
Hudcancer
Bröstcancer
Urinblåsecancer
Tjocktarmscancer
Hjärncancer
Andra cancerformer

Det som ovanstående cancerformer har gemensamt är att CBD, enligt de vetenskapliga studierna, visat sig kunna verka lämpligt för att förhindra spridning av sjukdomsförloppet och minska de symtom som kommer av cancern i fråga.

Tillämpning av Cannabidiol (CBD) för andra cancerformer

Förutom ovannämnda cancertyper så har Cannabidiol (CBD) även förmågan att verka effektivt mot andra typer av cancerformer. Det har förekommit ett flertal studier på senare år som kunnat visa att CBD olja kan vara effektivt mot ett flertal andra elakartade tumörer.

En annan viktig aspekt med Cannabidiol (CBD) är det faktum att cannabinoiden i fråga visat sig vara effektiv vad gäller potentiella biverkningar som i många fall uppstår när patienten genomgår kemoterapi (cancerbehandling).

Det är mer regel än undantag att drabbas av illamående i kombination med kräkningar, som Cannabidiol (CBD) visat sig kunna lindra fantastiskt. Dock så stannar inte den positiva delen där, utan CBD kan även verka positivt vid behandlingar som framkallar kroniska former av smärta. Læs mer om CBD för smärta här: CBD olja mot smärta

Vissa individer kan komma att uppleva olika former av negativa biverkningar där några av de vanligaste i form av diarré, muntorrhet och yrsel kan infinna sig. Dock så tenderar dessa i de flesta fall att relateras till det faktum att man doserat en alltför hög dos, där man vid korrigering av doseringsmängden ganska snabbt blir av med dessa.

Hur kan CBD hjälpa cancerpatienter i framtiden?

Du har vi det här laget förstått att CBD olja är här för att stanna, framförallt när det kommer till behandlingar av olika typer av elakartade tumörer. För varje dag som går så växer antalet individer som önskar prova Cannabidiol (CBD) som en alternativ behandlingsform mot den cancerform som de råkat drabbats av.

I takt med att de juridiska begränsningarna släpper, så kommer vi inom Sveriges ramar ganska snart kunna få CBD olja utskriven som vilket traditionellt läkemedel som helst, förutsatt att en läkare godkänt det hela.

En annan aspekt där CBD kan hjälpa cancerpatienter i framtiden är den påtagliga forskning som i skrivande stund pågår. Det kommer att bli betydligt svårare att övertyga cancerpatienter att dosera kemiskt framställda läkemedel om man har ett naturligt alternativ i form av Cannabidiol (CBD), som visat sig har minst lika goda effekter vid behandling av den specifika cancerformen.

Huruvida du själv ska överväga att använda Cannabidiol (CBD) är upp till dig att avgöra. Dock så vill vi lyfta fram att CBD i sin naturliga form utan de psykoaktiva egenskaperna som återfinns hos THC, inte anses kunna framkalla några farliga tillstånd.

Dock så måste du alltid rådgöra med din läkare gällande doseringen av Cannabidiol (CBD) eftersom den i kombination med andra läkemedel kan framkalla oönskade effekter som du måste undvika.

Varning:Den Cannabidiol (CBD) som nyttjas till att producera produkter som vi marknadsför är endast lämplig att appliceras för utvärtes bruk. Du får inte under några omständigheter nyttja produkter som en ersättning för dina nuvarande läkemedel, såvida du inte rådgjort och fått klartecken från din läkare. Kom ihåg att vi utvinner vår CBD (Cannabidiol) från ekologiskt certifierade odlingar.